Algemene Voorwaarden PhotograVi

 

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen PhotograVi en haar klant. Het geven van een opdracht en/of plaatsen van een bestelling impliceert dat de klant volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwarden moet voorafgaandelijk schriftelijk goedgekeurd worden door PhotograVi – Vicky Matthys.Artikel 2. De voorstellen en prijslijsten van PhotograVi op de website www.photogravi.be zijn vrijblijvend en louter informatief, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.De prijzen die definitief van toepassing zijn op de door de klant bestelde diensten worden door PhotograVi aan de klant persoonlijk meegedeeld en zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen.Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie door PhotograVi van de door de klant gedane bestelling of opdracht.Alle facturen van PhotograVi zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na de factuurdatum.

Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest op van 1% per maand vanaf de vervaldag tot aan de datum van volledige betaling, met een minimum van 75 euro.

Wanneer het totale factuurbedrag hoger is dan 500 euro, is PhotograVi gerechtigd om vóór de aanvang van de opdracht een voorschot te vragen van 50% van het totale factuurbedrag. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen de 14 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door PhotograVi. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, heeft PhotograVi het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat voorafgaande toestemming moet worden gevraagd aan de Rechtbank en zonder dat PhotogaVi schadevergoeding verschuldigdis, van welke aard ook.

Foto’s en alle andere door de klant bestelde materialen worden door PhotograVi slechts effectief ontwikkeld en ter beschikking gesteld van de klant (cfr. Artikel 3) en na vollodige betaling van het verschuldigde voorschot en van de eindfactuur, ongeacht het feit dat er desgevallend tussen partijen uitdrukkelijk een levertijd overeengekomen werd.

Artikel 3. Alle foto’s, de montage van de foto’s en de eventueel begeleidende teksten, vooral ze in druk worden gegeven, ter goedkeuring aan de klant voorgelegd. PhotograVi zal, indien dit redelijkerwijze mogelijk is, de door de klant aangegeven correcties uitvoeren. Het akkoord van de klant met de foto’s, de montage en de begeleidende teksten ontslaat PhotograVi van elke verantwoordelijkheid m.b.t. de vorm en inhoud van de foto’s en de inhoud en spelling van de begeleidende teksten.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is PhotograVi volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie zij werkt ter uitvoering van de opdracht.Artikel 4. De leveringstermijnen zijn enkel ter indicatieve titel en binden PhotograVi op geen enkele wijze tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.Alle bestellingen zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant. PhotograVi kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, vertraging en/of beschadiging veroorzaakt door derden waarop PhotograVi beroep doet ter verzending van de bestellingen.

Alle bestellingen worden door PhotograVi persoonlijk afgeleverd of verzonden via gewone post. De kosten voor een “express”bestelling (per koerier) die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig verzoek van de klant, zijn ten laste van de klant. Indien de klant wenst om de bestellingen op te halen op het adres waar PhotograVi haar activiteiten uitoefent, dient dit door de klant voorafgaandelijk uitdrukkelijk worden bepaald en goedgekeurd door PhotograVi.

Artikel 5. De diensten geleverd door PhotograVi maken een inspanningsverbintenis uit.

De klant is gerechtigd aanwezig te zijn bij iedere fotografische opname. Indien de klant niet aanwezig kan zijn, heeft PhotograVi het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Alle klachten m.b.t. de geleverde diensten, de bestellingen en/of de factuur dienen door de klant, binnen de 14 dagen na ontvangst, per aangetekend verzonden te worden aan PhotograVi.

Artikel 6. PhotograVi behoudt de auteursrechten op alle werken die zij in opdracht van de klant uitvoert

De totale factuurprijs omvat het recht van de klant om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Reproductie van enig werk voor persoonlijke doeleinden door de klant is slechts toegestaan conform de bepalingen van artikel 21 en 22 van de Belgische AuteurswetDe klant verbindt er zich toe op iedere reproductie melding te maken van de verwijzing “© PhotograVi”.Het is de klant verboden de foto’s op enige wijze te wijzigen.Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan vermelding van de verwijzing “© PhotograVi” op enige toegestane reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 150 EUR per inbreuk en per inbreukmakende foto.Artikel 7. De geportretteerde geeft aan PhotograVi de uitdrukkelijke toestemming om de foto’s die zijn/haar portret dragen te publiceren voor persoonlijke en commerciële doeleinden. Indien de geportretteerde minderjarig is geeft de wettelijke vertegenwoordiger van de geportretteerde de uitdrukkelijke toestemming aan PhotograVi om de foto’s die het portret van de minderjarige(n) dragen te publiceren voor persoonlijke en commerciële doeleinden.

Artikel 8. De foto’s die door PhotograVi gemaakt worden, worden maximaal gedurende 90 dagen na factuurdatum digitaal bewaard.

Artikel 9. PhotograVi is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tenzij er sprake is van opzet of zware fout.

PhotograVi is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade veroorzaakt door haar aangestelden, tenzij er sprake is van opzet of zware fout.

Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakelijkheid van PhotograVi beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 10. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Uitsluitend de Rechtbanken te Brugge zijn bevoegd voor elk geschil m.b.t. de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden en/of voortvloeiend uit een rechtsbetrekking tussen PhotograVi en de klant.